Zpět do obchodu

Registrace

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem WOW Flowers (dále jen: „zákazník“) a WOW Flowers, IČ: 07799012, zapsané na Městském úřadě Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 150 00. 1.2. Kontakt na dodavatele:  WOW Flowers, kontaktní adresa: Barbora Sykáčková, Mukařovského 2, 150 00, Praha 5, Česká republika, email: info@wowflowers.me, +420731318021.

2. OBJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO

2.1. Dohoda o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaných květin předplatiteli na základě objednávky předplatného ze strany předplatitele u dodavatele, nebo úhradou předplatného.2.2. Objednávku předplatného květin lze učinit vyplněním webového formuláře na www.wowflowers.me nebo prostřednictvím emailové adresy info@wowflowers.me.  2.3. Květiny budou předplatiteli zpravidla doručovány osobně, v případě nepřítomnosti budou předány na recepci firemní adresy předplatitele. 2.4. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodavatelem doručovány objednané a zaplacené květiny.

3. ZMĚNY V DODÁVÁNÍ KVĚTIN, ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO

3.1. Předplatitel je povinen dodavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny doručovacích údajů uvedených v registračním formuláři. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích ve formuláři, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení květin na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného apod.) 3.2. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání květin, je nutné informovat dodavatele o změně prostřednictvím emailu info@wowflowers.me, nejméně však pět pracovních dní před datem účinnosti požadované změny. 3.3. Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele též v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dní ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran. 3.4. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném WOW Flowers kdykoliv vypovědět, a to prostřednictvím emailu: info@wowflowers.me. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém byla výpověď dodavateli předplatitelem zaslána.

4. PLATBA PŘEDPLATNÉHO

4.1. Dodavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle daňový doklad. Splatnost měsíčního předplatného je každý měsíc ke kalendářnímu dni, ve kterém byla uskutečněna první platba předplatného. Splatnost předplatného formou kreditu je nejpozději jeden kalendářní den před domluveným doručením objednaných květin. Doručení je zahrnuto v ceně předplatného. 4.2. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných květin, avšak předplatitel neuhradí částku předplatného, vzniká tak dodavateli pohledávka za odebrané květiny za předplatitelem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaných květin okamžitě ukončeny.

5. REKLAMACE

5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele pokud dodavatel: nedodá objednané květiny, dodá poškozené květiny, nedodrží smluvený servis. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na emailové adrese info@wowflowers.me, případně telefonicky.  5.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději během prvního pracovního dne po smluveném datu dodání květin. 5.3. V případě oprávněné reklamace dodavatel předplatiteli buď doručí na své náklady náhradní květinu, nebo vrátí dodavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné.  5.4.Předplatitel je povinen zajistit volný přístup do místa doručení definovaného v registračním formuláři a umožnit předání objednané květiny tak, aby nedošlo k poškození květiny (včetně poškození vlivem počasí), a dále aby nedošlo k odcizení nepovolanou osobou. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných květin.

6. MARKETINGOVÉ AKCE

6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce dodavatele, v jejichž rámci dodavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) předplatiteli pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období. 6.2. Povinnost dodavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu). 6.3. Předplatné uzavřené v rámci speciální marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno a ani nelze po tuto dobu snížit počet odebíraných květin.  

7. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dodavatel zpracovává osobní údaje předplatitele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky. 7.2. Předplatitel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi dodavatelem a předplatitelem a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing). 7.3. Osobní údaje předplatitele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo/ místo doručení květin, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. 7.4. Dodavatel je oprávněn pro plnění smlouvy používat služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Dodavatel a subdodavatelé mají zpravidla uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení osobních údajů, a tedy nesou vůči předplatiteli přímou odpovědnost za jakýkoliv únik či narušení osobních údajů. 7.5. Dodavatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 7.6. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem. 7.7.Osobní údaje předplatitele budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. 7.8. Předplatitel má právo požadovat od dodavatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Předplatitel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má předplatitel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na info@wowflowers.me. 7.9. Dodavatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1. Dodavatel může provádět správu předplatného, tj. přijímání objednávek, platbu předplatného, upomínání pohledávek dodavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek prostřednictvím třetí osoby. 8.2. Smluvní vztah mezi předplatitelem a dodavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku. 8.3. Dodavatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení účinnosti těchto VOP, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že dodavatel nahradí tyto VOP jinými, mohou se dodavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými VOP dodavatele. 8.4. Zvláštní ujednání mezi dodavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto VOP mají přednost. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2019.

Zpět do obchodu